Fixtures 2018

"Ladies Day" Raceday
Mon 27 Aug

"Get Ready for Autumn" Raceday
Fri 28 Sep

"End of Season" Raceday
Fri 12 Oct